Novinky

Paušální výdaje od 1.7.2017

U paušálních výdajů byl opět snížen tzv. strop pro jejich uplatnění. Již v roce 2013 byly zastropovány paušální výdaje ve výši 40% (například daňoví poradci, auditoři, znalci či finanční poradci) a paušální výdaje ve výši 30% (týká se příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku). Od roku 2015 pak jsou zastropována všechna pásma paušálních výdajů částkou 2 mil. Kč. Současná novela přináší snížení stropu z 2 mil. Kč na pouhý 1 mil. Kč.

Snížení paušálních výdajů je kompenzováno zrušením § 35ca ZDP, který znemožňoval uplatnit daňové zvýhodnění a slevu na manželku u poplatníků, kteří uplatňovali paušální výdaje a součet jejich dílčích základů podle § 7 a § 9 ZDP byl vyšší než 50 % celkového základu daně. 

Upřesněním je nová věta § 7 odst. 8 ZDP, která stanoví, že i podnikající fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou, tedy účtující v podvojném účetnictví, při výpočtu paušálních výdajů dle § 7 odst. 7 ZDP vycházejí ze skutečných příjmů, nikoli z výnosů.

 

Otcovská poporodní péče

Zákonem č. 148/2017 Sb., se rozšiřuje okruh dávek nemocenského pojištění o novou dávku nazvanou „dávka otcovské poporodní péče“. Tento zákon nabývá účinnosti 1. 2. 2018.

Otcovská se poskytuje po dobu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Poskytování otcovské se nepřerušuje například ani uznáním dočasné pracovní neschopnosti v průběhu jejího čerpání nebo úmrtím dítěte. Na otcovskou se musí nastoupit v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče; při převzetí do péče musí pojištěnec nastoupit na otcovskou, nejpozději do 7 let věku dítěte.

Výše otcovské je ve stejné výši, v jaké se poskytuje peněžitá pomoc v mateřství, tzn 70% redukovaného denního vyměřovacího základu.